O Stowarzyszeniu

Statut

Członkowie

Opłaty

Polityka prywatności

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” zarejestrowane zostało w KRS w 2013 roku, natomiast grupa miłośników psów zaczęła tworzyć się już z końcem roku 2010.

 

Początkowo miało to służyć temu, aby wspólnie stworzyć drużynę i powalczyć w drużynowej klasyfikacji Pucharu Polski w Dogtrekkingu. Założony cel udało się osiągnąć i tak od 2011 roku plasujemy się w czołówce drużynówki. W drużynie mamy wielokrotnych Mistrzów Polski oraz zdobywców Pucharu Polski. Silnie rozwijająca się grupa dogtrekkingowa nie zamierza odpuszczać i walczyć o kolejne cele 😉 Z czasem jednak poczuliśmy, że chcemy czegoś więcej, może sami zorganizujemy zawody dogtrekkingowe…? Aby móc działać formalnie i mieć osobowość prawną, po zarejestrowaniu stowarzyszenia mogliśmy już działać w pełni oficjalnie. W ten sposób 20.10.2013 zorganizowaliśmy nasze pierwsze zawody dogtrekkingowe, ale o tym i kolejnych zorganizowanych przez nas zawodach przeczytacie w dziale „Wydarzenia„.

 

Jeżeli chodzi o formalności to warto nadmienić, że 27.09.2017 utworzyliśmy klub sportowy „Wild Dogs Team”, który przynależy do Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzęgów. O tej prężnie działającej sekcji więcej informacji znajdziecie w dziale „Sport > Zaprzęgi„.

 

Oprócz aktywnych startów w zawodach psich sportów jesteśmy też chętnie zapraszani do udziału w różnego rodzaju eventach i z zaproszeń tych z chęcią korzystamy. Są to pokazy w szkołach, przedszkolach gdzie poszerzamy świadomość i uczymy jak właściwie opiekować się zwierzętami, jakie niesie to za sobą obowiązku, a także ile radości to daje.

STATUT Stowarzyszenia Miłośników Sportów Kynologicznych
„Wild Dogs Team”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team”, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2001 nr 79 poz. 855 z późn. zm.) i niniejszy statut.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Krakowie.
4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach, w szczególności zaś związków sportowych. O przystąpieniu do organizacji bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

5. Celami stowarzyszenia są:
a. propagowanie sportów kynologicznych,
b. promocja zdrowego stylu życia,
c. upowszechnianie walorów turystycznych kraju,
d. wspieranie i propagowanie inicjatyw proekologicznych,
e. propagowanie właściwej opieki nad zwierzętami i edukacja w tym zakresie,
f. wspieranie idei tymczasowych domów dla zwierząt i adopcji zwierząt.
6. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a. prowadzenie Klubu Sportowego WDT,
b. spotkania, wystawy, pokazy, prelekcje i inne imprezy,
c. treningi i wycieczki rekreacyjne,
d. prowadzenie szkoleń o charakterze seminariów i warsztatów z zakresu sportów kynologicznych,
e. organizację konkursów i zawodów o charakterze amatorskim.
7. Stowarzyszenie swe cele realizuje na drodze:
a. społecznej i nieodpłatnej aktywności członków i sympatyków Stowarzyszenia,
b. współpracę z organizacjami o podobnych celach.

 

Rozdział III
Członkostwo

8. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
9. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać obywatele Rzeczypospolitej Polskiej lub Cudzoziemcy, akceptujący cele statutowe Stowarzyszenia.
10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna która:
a. nie została pozbawiona praw publicznych,
b. nie była karana za wykroczenia polegające na znęcaniu się nad zwierzętami,
c. ukończyła 18 lat lub ukończyła 13 lat i posiada pisemną zgodę rodzica / opiekuna,
d. złożyła deklarację członkowską drogą tradycyjną lub elektroniczną i uzyskała akceptację przynajmniej jednego członka Zarządu,
e. opłaciła wpisowe.
11. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub osoba prawna, która:
a. zadeklarowała wsparcie materialne bądź merytoryczne, zgodne z celami Stowarzyszenia,
b. złożyła deklarację członkowską drogą tradycyjną lub elektroniczną i uzyskała akceptację przynajmniej jednego członka Zarządu.
12. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:
a. wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia,
b. została zgłoszona we wniosku przynajmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia, bądź na wniosek przynajmniej jednego członka Zarządu, albo przez Walne Zebranie Członków.
13. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. brać udział w zebraniach członków Stowarzyszenia,
b. głosować nad wnioskami i uchwałami w trakcie Walnego Zebrania Członków,
c. być wybieranym do organów Stowarzyszenia (z wyjątkiem osób poniżej 16 roku życia),
d. zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i sposobu funkcjonowania Stowarzyszenia,
e. korzystać z wszystkich form działalności statutowej Stowarzyszenia,
f. posiadać legitymację i posługiwać się w ten sposób rekomendacją Stowarzyszenia.
14. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. czynnie uczestniczyć w życiu Stowarzyszenia,
b. w miarę możliwości brać udział w treningach i wycieczkach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
d. propagować idee wyrażone działaniami Stowarzyszenia,
e. regularnie opłacać składki członkowskie
15. Członkowie wspierający mają prawo:
a. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym,
b. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
16. Członkowie wspierający mają obowiązek:
a. godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
b. służyć radą oraz wsparciem w zadeklarowanym zakresie Stowarzyszeniu oraz jego członkom.
17. Członkowie honorowi mają prawo:
a. uczestniczyć w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
b. udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków,
c. członkowie honorowi zwolnieni są ze składek członkowskich.
18. Członkowie honorowi mają obowiązek:
a. przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.
19. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały Zarządu na pisemny wniosek:
a. osoby rezygnującej z członkostwa,
b. co najmniej jednego z członków Zarządu, bądź co najmniej 10 członków Stowarzyszenia; wykluczenie wymaga wówczas pisemnego uzasadnienia.
20. O wykluczeniu ze Stowarzyszenia mogą decydować następujące przesłanki:
a. działalność sprzeczna z zapisami Statutu oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b. umyślna działalność na szkodę Stowarzyszenia,
c. nieusprawiedliwione zaleganie z opłatami członkowskimi,
d. brak aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia przez 2 następujące po sobie lata,
e. utrata praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu lub śmierć członka.
21. Od podjętej w drodze uchwały Zarządu decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie musi być złożone do Zarządu Stowarzyszenia na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

22. Władzami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie Członków,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.
23. Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zgromadzenie Członków w drodze głosowania jawnego.
24. Członkowie pełniący funkcję w Zarządzie bądź Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani przez dowolną ilość kadencji.
25. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
26. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwa lata. Prawo zwoływania Walnego Zgromadzenia przysługuje ponadto Komisji Rewizyjnej w rygorze jednogłośności bądź co najmniej 10 członkom zwyczajnym Stowarzyszenia na pisemny, uzasadniony wniosek, który powinien określać termin, miejsce i porządek obrad. Wniosek taki powinien zostać przesłany w sposób skuteczny do wszystkich członków Stowarzyszenia w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem obrad. Wniosek może określać pierwszy oraz drugi termin Walnego Zgromadzenia, przy czym drugi termin nie może przypadać wcześniej niż dwie godziny po pierwszym terminie.
27. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków, którym przysługuje prawo do głosowania w pierwszym terminie, lub dowolna liczba uczestników w drugim terminie. Obecność w Walnym Zgromadzeniu członków wspierających, honorowych oraz gości jest dozwolona z głosem doradczym, jednakże bez prawa głosowania w sprawie podejmowanych uchwał.
28. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
b. wybór władz Stowarzyszenia w osobach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania podmiotów Stowarzyszenia,
g. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia i jego podmiotów,
h. rozpatrywanie wniosków członków Stowarzyszenia,
i. rozpatrywanie odwołań i skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
j. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
29. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał w sprawie:
a. zmiany Statutu Stowarzyszenia,
b. odwołania Prezesa, członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
c. rozwiązania Stowarzyszenia,
które wymagają bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 27 niniejszego Statutu.
30. Każdemu członkowi zwykłemu Stowarzyszenia przysługuje jeden głos.
31. Zarząd składa się z sześciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
32. Zarząd jest powołany do kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
33. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz Skarbnik, jako Członek Zarządu, a także trzech Członków Zarządu.
34. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.
35. Do kompetencji Zarządu należy:
a. realizacja celów statutowych Stowarzyszenia,
b. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia,
c. rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
d. sporządzanie planów działalności Stowarzyszenia, tym również planów budżetowych,
e. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i podejmowanie działań w jego imieniu,
f. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
g. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
h. projekty zmian w Statucie,
i. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
36. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Kontroluje jego działalność nie rzadziej niż raz w roku.
37. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i jednego członka, wybieranych na drodze jawnych wyborów przez Walne Zgromadzenie, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu.
38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
b. kontrola zarządzania majątkiem Stowarzyszenia,
c. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
d. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w trybie nadzwyczajnym,
e. składanie sprawozdań z własnej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
39. Komisja Rewizyjna zbiera się dla celów określonych w pkt. 38, co najmniej jeden raz w roku.
40. Członkowie wybieralnych organów władz Stowarzyszenia mają prawo do złożenia rezygnacji z funkcji pełnionych w ramach organu. Rezygnacja jest przyjmowana przez Zarząd, a w przypadku rezygnacji jednego z członków Zarządu przez pozostały skład Zarządu w drodze uchwały.
41. W przypadku zmniejszenia się składu wybieralnych władz Stowarzyszenia w czasie trwania ich kadencji, uzupełnienie może nastąpić na drodze ich kooptacji, dokonywanej prze pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W takim trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

42. Majątek Stowarzyszenia może pochodzić:
a. ze składek członkowskich,
b. z darowizn, spadków, zapisów,
c. dochodów z własnej działalności statutowej,
d. dotacji i ofiarności publicznej,
e. ze sponsoringu
f. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
43. Wysokość i termin wnoszenia składki członkowskiej uchwala Walne Zebranie Członków.
44. Majątkiem Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.
45. W sprawach gospodarczych i majątkowych, takich jak zawieranie umów, udzielanie pełnomocnictw lub składanie oświadczeń woli, Stowarzyszenie reprezentować może jednoosobowo Prezes Zarządu lub łącznie dwóch innych członków Zarządu. W sprawach niemajątkowych Stowarzyszenie reprezentować może jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

46. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przyjętej bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 27 niniejszego Statutu.
47. Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. Funkcję Komisji Likwidacyjnej przejmuje Komisja Rewizyjna wraz z wyznaczonym w treści uchwały członkiem Zarządu.
48. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Zarząd Stowarzyszenia

 

Monika Dobrowolska – prezes zarządu

Jakub Bagiński – wiceprezes zarządu

Rafał Dobrowolski – skarbnik, członek zarządu

Joanna Gondek – członek zarządu

Dorota Sakwińska – członek zarządu

Przemysław Sakwiński – członek zarządu

 

 

Komisja rewizyjna

 

Anna Adamska – przewodnicząca komisji rewizyjnej

Mariusz Stempień – członek komisji rewizyjnej

 

 

Członkowie zwyczajni

 

1. Karolina Futyma

2. Michał Kurnik

3. Jarosław Metrycki

4. Edyta Gruszka

5. Maciej Gruszka

6. Paulina Kasprzyk

7. Michał Michalik

8. Andrzej Szybkowski

9. Przemysław Kozerański

10. Aneta Kozerańska

11. Przemysław Radwański

12. Agata Dubiel

13. Piotr Dubiel

14. Natalia Kuczma

15. Monika Kowalska

16. Katarzyna Dębicka

17. Katarzyna Leboda

18. Michał Gruszka

19. Karolina Zajdel

20. Dorota Barańska

21. Emilia Krężelok

22. Łukasz Romanowski

23. Piotr Cholewczuk

24. Agnieszka Cholewczuk

25. Paulina Rumianowski

 

 

Członkowie wspierający

 

1. Ewa Oremus

2. Monika Antosz

3. Joanna Walczyk

4. Agnieszka Kurnik

5. Natalia Lecińska

6. Anna Gimzicka

Walne zebranie członków stowarzyszenia ustaliło następujące kwoty opłat członkowskich na rok 2020.

 

Członek zwyczajny – 120 zł/rok

Członek wspierający – 60 zł/rok

 

Terminy wnoszenia opłat:

– dla obecnych członków – do 01.05.2020

– dla nowych członków – do 2 miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej

 

Opłaty należy wnosić na konto bankowe stowarzyszenia, w tytule podając „Opłata członkowska 2020, imię i nazwisko”.

 

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynylogicznych „Wild Dogs Team”

!!! nr bankowy konta w trakcie zmiany !!!

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). Wobec tego Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” publikuje następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. nasza organizacja informuje:

 

 

Kim jesteśmy i kto jest administratorem danych osobowych oraz jak się z nami skontaktować?

Jesteśmy Stowarzyszeniem Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” z siedzibą w Krakowie 31-571 przy al. Jana Pawła II 54. Jesteśmy zarazem administratorem danych osobowych.

Adres naszej strony internetowej to: http://www.wilddogsteam.pl.

Adres e-mail: wilddogsteam@gmail.com

 

 

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Zawody sportowe

Dane osobowe zbieramy podczas organizacji zawodów sportowych.

Uczestnicy chcący wziąć udział w zawodach organizowanych przez nasze stowarzyszenie zobowiązani są do przesłania nam dobrowolnie poprzez udostępniony przez nas formularz zgłoszeniowy na zawody następujących danych:

– imiona i nazwiska startujących uczestników

– numery telefonu uczestników

– adresy e-mail uczestników

– nazwa gminy w której uczestnicy mieszkają

Osoby, które wymaganych danych nie prześlą nie mogą wziąć udziału w zawodach.

Deklaracja członkowska stowarzyszenia

Osoby chcące wstąpić w poczet członków stowarzyszenia muszą dobrowolnie podać wszystkie wymagane dane, które potrzebne są administratorowi, tj.:

– imię i nazwisko

– data i miejsce urodzenia

– imiona rodziców

– adres zamieszkania

– PESEL

– seria i nr dowodu osobistego

– nr telefonu

– adres e-mail

Osoby, które wymaganych danych nie prześlą nie mogą wejść w poczet członków stowarzyszenia.

Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz (o ile istnieje taka możliwość), zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem (o ile istnieje taka możliwość) i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 

Formularze kontaktowe

Ciasteczka

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz (o ile istnieje taka możliwość), będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli masz konto i zalogujesz się na tej witrynie (o ile istnieje taka możliwość), utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania (o ile istnieje taka możliwość) tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł (o ile istnieje taka możliwość), w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

 

Dlaczego zbieramy powyższe dane?

Zawody sportowe

Dane te zbierane są, gdyż jest to niezbędne do przeprowadzenia zawodów sportowych przez nasze stowarzyszenie. Jest to konieczne do przeprowadzenia rejestracji uczestników zawodów oraz sklasyfikowania uczestników w wynikach końcowych rywalizacji.

Deklaracja członkowska stowarzyszenia

Dane otrzymane poprzez formularz akcesyjny do stowarzyszenia potrzebne są do możliwości ewidencjonowania członków organizacji.

 

 

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są i istnieje taka możliwość), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Dane zebrane przy organizacji zawodów sportowych przechowywane są również po zakończeniu zawodów w celach statystycznych, podatkowych, rachunkowych oraz w przypadku ew. dochodzenia roszczeń.

Dane zebrane podczas przesłania formularza akcesyjnego do stowarzyszenia przechowywane są do momentu usunięcia danej osoby z pocztu członków stowarzyszenia.

 

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika (jeśli istnieje taka możliwość) albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

 

 

W przypadku danych przesłanych przy rejestracji na zawody sportowe lub poprzez formularz akcesyjny do stowarzyszenia posiadasz prawo do:

– wglądu do swoich danych oraz sposobach ich przetwarzania (na podst. art. 15 RODO)

– sprostowania oraz edycji swoich danych, w sytuacji gdy, Twoje dane będą nieprawidłowe lub nieaktualne (na podst. art. 16 RODO)

– ograniczenia przetwarzania swoich danych, w sytuacji, gdy Twoje dane będą niepoprawne (możesz wtedy zażądać, by zostało ograniczone przetwarzanie tych danych do czasu sprawdzenia poprawności danych); dane są przetwarzane niezgodnie z prawem (ale nie chcesz by zostały usunięte); gdy wniesiesz sprzeciw wobec sposobu przetwarzania danych; Twoje dane nie będą już potrzebne stowarzyszeniu, lecz musimy je zachować do ew. dochodzenia roszczeń lub obrony (na podst. art. 18 RODO)

– usunięcia swoich danych, w sytuacji, gdy cofniesz swoją zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie swoich danych przez stowarzyszenie, Twoje dane nie są już nam niezbędne, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych lub gdy dane te są przetwarzane w sposób nieprawidłowy, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa (na podst. art. 17 RODO)

– przeniesienia danych – na podstawie Twojej zgody lub umowy z Tobą (na podst. art. 20 RODO)

– wniesienia skargi, w sytuacji, gdy uważasz, że prawo dot. przetwarzanie Twoich danych zostało naruszone do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 

Z kim dzielimy się danymi?

Stowarzyszenie nie przekazuje nikomu danych osobowych.  Korzysta z nich jedynie administrator danych.

Komentarze (o ile istnieje taka możliwość) gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

 

 

Gdzie przechowujemy dane?

Dane przechowywane są na serwerach firmy OVH oraz serwerach poczty Gmail.

 

 

Czy Twoje dane udostępniane są do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane nie są i nie będą przekazywane do państw poza unijnych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

Jak chronimy twoje dane?

Administrator dokłada wszelkich starań, aby gromadzone dane były bezpieczne oraz odpowiednio chronione. Zobowiązuje się jednocześnie do zachowania poufności powierzonych mu danych.

Bezpieczeństwo to jest realizowane poprzez stosowanie najnowszych środków ochrony danych komputerów, baz danych, programów oraz sieci.

 

 

Informacje dodatkowe

Na naszej stronie internetowej mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, które mogą posiadać własne polityki prywatności, niezależne od nas i stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności  za regulacje wynikające korzystania z tych stron.